Sluneční skvrny jsou oblasti nižší teploty ve sluneční fotosféře, jevící se jako tmavá skvrna na slunečním disku. Zemi ovlivňují pouze zprostředkovaně, protože korelují s výkonem Slunce. Ten samozřejmě ovlivňuje počasí na Zemi. Také platí, že v okolí skvrn dochází ke slunečním erupcím. Ty ovlivňují Zemi i její obyvatele také, což se dočtete v nápovědě k erupcím.Hodnota relativního čísla aktivity slunečních skvrn (také nazývaném Wolfovo číslo) se vypočte na základě tohoto postupu: Je-li G počet skupin skvrn na viditelné sluneční polokouli a g celkový počet všech skvrn dohromady (bez ohledu na to, do které skupiny patří), potom je relativní číslo R dáno vztahem: R = 10xG + g. Např. na Slunci jsou 4 skupiny skvrn (tedy G = 4, 10G = 40). V prvé skupině je 8 skvrn, ve druhé 25, ve třetí 3 a ve čtvrté 17. Tzn. že celkový počet skvrn g = 53. Takže relativní číslo v ten den bylo: R = 10x4+(8+25+3+17) = 93. Na určování relativního čísla se podstatnou měrou podíleli (a podílejí) amatéři. Relativní číslo určené různými pozorovateli však není totožné. Malý dalekohled neukáže nejmenší skvrnky a pozorovatelé mají různý zrak. Proto Curyšská hvězdárna (v níž se pozorování soustřeďují) zavedla Wolfovo číslo (Curyšské relativní číslo): R = k (10 G + g), v němž k převádí relativní číslo určené pozorovatelem na standardní Wolfovo číslo. Koeficient k se jen málo liší od hodnoty 1 a poněkud se liší pro různé pozorovatele.

Aktivita slunečních skvrn je spojena s výkonem Slunce, který se mění v 11-letých cyklech. Tyto cykly dále podléhají dlouhodobým variacím. Výjimečně se také může stát, že místo 11-letého cyklu například pozorujeme jen cyklus 9-letý.

V době minima sluneční činnosti se vyskytnou dny beze skvrn (na viditelné polokouli), takže relativní číslo R je nulové. Naopak v době maxima může R přesáhnout hodnotu 300.

Výkon Slunce vyjadřujeme pomocí měření intenzity radiového záření ze Slunce o vlnové délce 10.7 cm (angl. 10.7 cm radio flux), který mimochodem velmi dobře odpovídá Wolfovu číslu výše. To je důkazem, že počet skvrn na slunci koreluje s jeho výkonem. Proto se poslední dobou tento údaj používá namísto poměrně obtížně zjistitelného počtu skvrn.

Jako statistický přepočet se používá následující vztah: F = 67.0 + 0.572 R + (0.0575 R)2 - (0.0209 R)3, kde F je radiový tok výše a R relativní číslo. Jednotkou F je "SFU", což je zkratka anglického "Solar Flux Unit" a je vyjádřena jako 10-22 Wm-2 Hz-1.