Sluneční erupce jsou exploze na Slunci, nastávající po prudkém uvolnění energie torzních magnetických polí (obvykle) nad sluneční skvrnou. Produkují pulz radiace napříč celým elektromagnetickým spektrem, od radiových vln až k rentgenových paprskům a záření gama. Mají velký vliv na chování a zdraví obyvatel Země.Rozdělují se podle energie v oblasti rentgenového záření o vlnové délce 0.1 až 0.8 nanometru (měřené družící v blízkosti Země) do několika tříd, kdy slabou označujeme C, střední M a nejsilnější X. Každá kategorie má ještě připojeno číslo od 1 do 9 pro odlišení mohutnosti, kromě nejvyšší kategorie X, kdy může číslo nabývat hodnot vyšších. Například platí, že erupce X2 je dvakrát silnější, než X1. Existují i erupce slabší než C1 - kategorie A a B. Ty však mají mizivý vliv na okolí Slunce, a proto je nesledujeme.

Erupce kategorie C jsou malé erupce se zanedbatelným vlivem na Zemi.

Erupce kategorie M mohou na Zemi způsobit krátké výpadky radiových signálů a ovlivnění magnetizmu. Mohou být následovány lehkou vlnou radiace.

Erupce mohutnosti X jsou obrovské a mohou způsobit výpadek radiových vln okolo celé Země a dlouhotrvající vlnu radiace. Při erupci síly X6 z 14. července 2000 (v den, kdy Francouzi slaví Den dobytí Bastily) byla pozorována polární záře na neobvyklých místech (například v Texasu), objevilo se několik výpadků elektrických rozvodných sítí a bylo dočasně vyřazeno několik družic na oběžné dráze. Nejsilnější zaznamenaná erupce se udála 3. listopadu 2003, kdy její mohutnost zahltila měřící přístroje na družici GOES a tudíž se její hodnota jen odhaduje na X40 až X45.

Vliv erupcí na obyvatele Země spočívá ve značnému zesílení tzv. slunečního větru (= dopadajícího ultrafialového, rentgenového a korpuskulárního záření). Odezva se projeví v životním prostředí, především jako zesílená elektrostatická a elektromagnetického pole. Byly publikovány tisíce vědeckých prací, které se zabývají působením těchto změn na zdraví člověka. Způsobují srdeční potíže, po mohutných erupcích se zvyšuje počet infarktů. Dochází ke zmatečnému chování a prodloužení reakční doby, následkem čehož například dochází k většímu počtu dopravních nehod. Dále mohou způsobit například uspíšení porodu a fantomové bolesti. Tedy nejlepší radou je zůstat v takové dny doma, kde jste kryti před zářením vrstvami stavebních materiálů, a nenamáhat se.